1. INFORMACJE O SPÓŁCE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2023 r.

1.1. Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez Mot Car. Zarycki Karol z siedzibą w Łomiankach (adres: 05-092, ul. Warszawska 384), , posiadającą NIP: 5221486191 oraz REGON: 012997171, pocztę elektroniczną biuro@warstat.pl oraz serwis internetowy www.warstat.pl.

1.2. Użytkownik oraz każda inna osoba może komunikować się z Mot Car. Zarycki Karol  przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w pkt. 1.1 powyżej oraz następujących danych kontaktowych:

1.2.1 adres korespondencyjny: ul. Warszawska 384, 05-092 Łomianki

1.2.2 adres poczty elektronicznej: biuro@warstat.pl

1.2.3 Sklep Internetowy: www.warstat.pl

1.2.4 telefon: 602 459 045,

1.3. W zakresie, w jakim niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

2. DEFINICJE

W Regulaminie pisane od wielkiej litery pojęcia będą miały następujące znaczenie:

2.1. „Cena” – oznacza stosowaną przez Mot Car. Zarycki Karol cenę danego Towaru brutto umieszczoną w ramach Sklepu Internetowego obok informacji o Towarze (tj. cenę Towaru, za jaką Użytkownik może kupić Towar od Inter Motors). Cena nie uwzględnia Kosztów Dostawy Towaru. Cena wyrażona jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT). W przypadku udzielenia rabatu na dany Towar Cena oznacza powyżej opisaną cenę Towaru brutto po uwzględnieniu rabatu.

2.4. „Komentarz” – oznacza informacje (wypowiedzi) wyrażone w formie słownej lub w postaci 1- lub [5-gwiazdkowej oceny, wprowadzane przez Użytkownika do Systemu Informatycznego przy wykorzystaniu funkcji Sklepu Internetowego, zgodnie z pkt. 3.5. Po akceptacji przez Inter Motors Komentarz zamieszczany jest w Sklepie Internetowym pod Towarem, którego dotyczy, w sekcji „Opinie Użytkowników”.

2.5. „Konsument” – oznacza konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j.).

2.6. „Konto Użytkownika” – oznacza część Sklepu Internetowego, pozwalającą na korzystanie z funkcji opisanych w pkt. 3.1.2 Regulaminu przez Użytkownika Zarejestrowanego.

2.7. „Koszty Dostawy” – oznacza opłatę za dostawę Towaru będącego przedmiotem danej Umowy Sprzedaży. Koszty Dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT). Koszty Dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru wybranego przez Użytkownika.

2.8. „Koszyk” – oznacza funkcję Sklepu Internetowego wykorzystywaną w celu wyboru przez Użytkownika Towaru (w tym tworzenia listy Towarów oraz usuwania i dodawania Towarów na utworzonej liście) w ramach procedury składania Zamówienia (zawierania Umowy Sprzedaży).

2.9. „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin sporządzony i stosowany przez Inter Motors.

2.10. „Rezerwacja” – oznacza usługę świadczoną za pośrednictwem Infolinii polegającą na zarezerwowaniu wybranych przez Użytkownika Towarów we wskazanym Sklepie Stacjonarnym.

2.11. „Sklep Internetowy” – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, zarządzany i udostępniony w Internecie pod adresem domenowym: /.

2.13. „System Informatyczny” – oznacza system teleinformatyczny Mot Car. Zarycki Karol wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności interfejsy graficzne Sklepu Internetowego.

2.14. „Towar” – oznacza rzecz ruchomą prezentowaną w ramach Sklepu Internetowego (np. części zamienne do samochodów, akcesoria samochodowe, odzież), która może stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży. Przez Towar rozumie się wyłącznie rzecz prezentowaną w ramach Sklepu Internetowego, która opatrzona została informacją „dostępne”. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że prezentowane w Sklepie Internetowym rzeczy, które zostały opatrzone terminem „niedostępne” lub których nie można dodać do Koszyka (zablokowana została opcja dodawania do Koszyka) nie stanowią Towarów w rozumieniu Regulaminu.

2.15. „Towary z Gwarancją Mot Car. Zarycki Karol” – oznacza Towary stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży (tj. kupowane przez Użytkownika od Mot Car. Zarycki Karol), na które gwarancję udziela Mot Car. Zarycki Karol. Towary z Gwarancją Mot Car. Zarycki Karol oznaczone zostają w Sklepie Internetowym poprzez odpowiednią informację na karcie produktu.

2.16. „Umowa o świadczenie Usług” – oznacza umowę o świadczenie Usług (w tym Umowę o świadczenie Usługi WWW i Umowę o świadczenie Usługi Konta) zawartą przez Inter Cars z Użytkownikiem na zasadach opisanych w Regulaminie.

2.17. „Umowa Sprzedaży” – oznacza umowę sprzedaży Towaru zawartą pomiędzy Inter Motors a Użytkownikiem przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego, w sposób opisany w Regulaminie.

2.18. „Usługa” – oznacza wskazaną w pkt. 3.1 Regulaminu usługę świadczoną przez Mot Car. Zarycki Karol przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego.

2.19. „Użytkownik” – oznacza podmiot, który zgodnie z przepisami prawa zdolny jest do zawarcia Umowy o świadczenie Usług; podmiot, który korzysta w jakikolwiek sposób ze Sklepu Internetowego, a w szczególności podmiot wyświetlający (odwiedzający) powszechnie dostępne strony Sklepu Internetowego albo podmiot, który zawarł Umowę Sprzedaży. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż pod pojęciem „Użytkownika” rozumie się w szczególności osobę, która zawarła z Inter Motors Umowę Sprzedaży lub Umowę o świadczenie Usług. Pojęcie „Użytkownika” obejmuje również „Użytkownika Zarejestrowanego”.

2.20. „Użytkownik Zarejestrowany” – oznacza Użytkownika, który zarejestrował się w Sklepie Internetowym zgodnie z postanowieniami pkt. 6 niniejszego Regulaminu dla potrzeb korzystania z Usługi Konta (tj. zawarła z Mot Car. Zarycki Karol umowę o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Sklepu Internetowego).

2.21. „Zamówienie” – oznacza zamówienie składane przez Użytkownika przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego, na Towary dostępne w Sklepie Internetowym. W treści Zamówienia wskazana zostaje Cena (w przypadku zamawiania większej ilości Towarów również łączna Cena za wszystkie Towary), miejsce dostawy Towarów oraz dane Użytkownika. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru(ów) wskazanego(ych) w treści Zamówienia za Cenę wskazaną w Zamówieniu na warunkach określonych w Zamówieniu oraz Regulaminie.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE (RODZAJ I ZAKRES USŁUG)

3.1. Mot Car. Zarycki Karol świadczy w ramach Sklepu Internetowego następujące Usługi:

3.1.1. Usługę WWW – usługę polegającą na udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika danych i informacji umieszczonych na powszechnie dostępnych stronach Sklepu Internetowego, poprzez wyświetlanie strony Sklepu Internetowego o określonym adresie URL oraz możliwości wprowadzania Komentarzy i wykorzystania mechanizmów informatycznych Sklepu Internetowego (funkcji Sklepu Internetowego). Usługa WWW obejmuje w szczególności:

(a) możliwość zapoznania się z treścią artykułów, poradników itp. zamieszczonych na podstronach Sklepu Internetowego;

(b) możliwość wyszukiwania i przeglądania powszechnie dostępnych podstron Sklepu Internetowego (tj. podstron Sklepu Internetowego, do których dostęp nie wymaga rejestracji i logowania);

(c) możliwość zapoznania się z opisem i zdjęciami Towarów zamieszczonymi na powszechnie dostępnych podstronach Sklepu Internetowego;

(d) udostępnienie mechanizmów informatycznych Sklepu Internetowego służących do składania Zamówień (elektronicznych formularzy itp.);

(e) możliwość przeglądania Komentarzy zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego;

(f) możliwość wprowadzania Komentarzy przy wykorzystaniu funkcji Sklepu Internetowego, w celu ich zamieszczenia w Sklepie Internetowym na zasadach opisanych w pkt. 3.5 poniżej;

(g) możliwość przesyłania wiadomości (w tym uwag lub pytań) do Mot Car. Zarycki Karol za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych w Sklepie Internetowym.

3.1.2. Usługę Konta – usługę polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi Zarejestrowanemu zasobów Systemu Informatycznego w celu:

(a) utrzymania Konta Użytkownika,

(b) zapewnienia Użytkownikowi Zarejestrowanemu przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego możliwości:

i. zachowania swoich danych teleadresowych;

ii. zmiany hasła autoryzującego dostęp do Konta Użytkownika;

iii. dostępu do historii swoich zamówień, reklamacji.

3.1.3. Usługę Newsletter – usługę polegającą na okresowym wysyłaniu przez Inter Motors za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji handlowej zawierającej informacje o usługach świadczonych przez Mot Car. Zarycki Karol lub inne podmioty, aktualnych promocjach i rabatach oraz inne wiadomości dotyczące Inter Motors lub innych podmiotów oraz świadczonych przez nie usług, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron.

3.2. Usługa WWW dostępna jest dla wszystkich Użytkowników, bez konieczności rejestracji w Sklepie Internetowym. Każdy Użytkownik może przeglądać i przeszukiwać powszechnie dostępne strony Sklepu Internetowego.

3.3. Usługa Konta świadczona jest wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych. Korzystanie z Usługi Konta możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu i zalogowaniu się Użytkownika Zarejestrowanego do Sklepu Internetowego.

3.4. Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki adresu URL którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Sklepu Internetowego lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania (hiperłącza) prowadzącego do którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Sklepu Internetowego (tj. wejścia do Sklepu Internetowego). Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia Sklepu Internetowego przez Użytkownika.

3.5. W ramach korzystania z Usługi WWW Użytkownik może przesyłać przy wykorzystaniu funkcji Sklepu Internetowego (formularza znajdującego się pod opisem danego Towaru, w sekcji „Opinie”), Komentarze dotyczące danego Towaru w formie słownej lub w postaci 1- lub 5-gwiazdkowej oceny. Komentarze przesłane przez Użytkownika podlegają weryfikacji (moderacji) przez Inter Motors. Użytkownik zarejestrowany, który zawarł z Inter Motors Umowę Sprzedaży może przesłać przy wykorzystaniu funkcji Sklepu Internetowego (formularza znajdującego się pod opisem danego Towaru, w sekcji „Opinie”), Komentarze dotyczące zakupionego Towaru w formie słownej lub w postaci 1- lub 5-gwiazdkowej oceny. Komentarze przesłane przez Użytkownika Zarejestrowanego podlegają weryfikacji (moderacji) przez Inter Motors. W przypadku akceptacji danego Komentarza przez Inter Motors zostanie on zamieszczony w ramach Sklepu Internetowego, pod opisem Towaru (w sekcji „Opinie”), pod którym znajduje się formularz wykorzystany przez Użytkownika do przesłania Komentarza. W przypadku akceptacji danego Komentarza przesłanego przez Użytkownika Zarejestrowanego przez Inter Motors Ostanie on zamieszczony oraz oznaczony, jako „Opinia potwierdzona zakupem” w ramach Sklepu Internetowego, pod opisem Towaru (w sekcji „Opinie”), pod którym znajduje się formularz wykorzystany przez Użytkownika do przesłania Komentarza.

3.5.1 Inter Motors nie monitoruje, ani nie zatwierdza treści publikowanych opinii. Usługodawca może jednak dokonywać ich selektywnej weryfikacji lub usunąć całość opinii w przypadku, gdy:

3.5.1.1 nie opisuje Towaru będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży;

3.5.1.2 zawiera wulgaryzmy.

3.6. Inter Motors weryfikuje Opinie. Komentarz zamieszczony w Sklepie Internetowym zostanie oznaczony identyfikatorem Użytkownika. Komentarz Użytkownika Zarejestrowanego oznaczony będzie, jako „Opinia potwierdzona zakupem”. Komentarz Użytkownika, który nie jest Użytkownikiem Zarejestrowanym nie będzie oznaczony, jako „Opinia potwierdzona zakupem”.

3.7. Umowa o świadczenie Usługi Konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony na zasadach opisanych w pkt. 6 Regulaminu i może zostać rozwiązana na zasadach opisanych w pkt. 8 Regulaminu.

3.8. Usługa Newsletter świadczona jest wyłącznie dla Użytkowników, których wysłali zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego w Sklepie Internetowym.

3.9. Usługa WWW, Usługa Konta i Usługa Newsletter świadczona jest bez konieczności uiszczania przez Użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz Inter Motors. Użytkownik ponosi koszty połączenia i korzystania z sieci Internet, zgodnie z treścią umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym (dostawcą Internetu).

3.10. Umowy o świadczenie Usług oraz Umowy Sprzedaży mogą zostać zawarte wyłącznie w języku polskim.

3.11. Inter Motors informuje, że nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych.

4. ZAKAZ WPROWADZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH

4.1. W związku z korzystaniem z Usług Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści:

4.1.1. naruszających prawa innych osób, w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, a także dobra osobiste innych osób,

4.1.2. popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,

4.1.3. nawołujących do popełnienia przestępstwa,

4.1.4. naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz zasady współżycia społecznego.

4.2. Użytkownik, który uzyska wiadomość, że jakakolwiek treść udostępniona w Sklepie Internetowym jest niezgodna z prawem lub Regulaminem, może zgłosić ten fakt Inter Motors, w szczególności przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: kontakt@intermotors.pl

4.3. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści udostępnianych przez Użytkownika Inter Motors jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do tych treści.

4.4. Użytkownik nie może korzystać ze Sklepu Internetowego oraz Usług w sposób powodujący zakłócenie funkcjonowania Systemu Informatycznego lub jakiegokolwiek jego elementu.

5. WARUNKI TECHNICZNE I RYZYKA

5.1. Korzystanie z Usług, w tym korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem podłączenia do Internetu oraz dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

5.1.1. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0, Firefox w wersji minimum 26, Chrome w wersji minimum 27 lub Mac OS X Safari w wersji 8.0.,

5.1.2. urządzenie Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji plików cookies oraz aktywny interpreter języka JavaScript.

5.2. Inter Motors informuje, iż w przypadku niespełnienia przez Użytkownika powyżej opisanych minimalnych wymagań technicznych, korzystanie z Usług może okazać się niemożliwe, utrudnione lub Sklep Internetowy może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy.

5.3. W związku ze świadczeniem Usług, w niektórych przypadkach w systemie teleinformatycznym Użytkownika zainstalowane mogą zostać pliki cookies. Nastąpi to wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Użytkownika, wyrażonej w szczególności poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej.

5.4. Więcej informacji o plikach cookies używanych w Sklepie Internetowym znajduje się na stronie Polityka prywatności.

5.5. W celu weryfikacji zawarcia Umowy o świadczenie Usług oraz Umowy Sprzedaży, dane przechowywane są w bazie danych na serwerach Inter Motors wraz z informacją o akceptacji Regulaminu.

5.6. Inter Motors stosuje następujące metody i środki techniczne służące wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych w ramach rejestracji w Sklepie Internetowym oraz składania Zamówień:

5.6.1. weryfikacja poprawności wprowadzonych danych,

5.6.2. mechanizm autokompletacji danych,

5.6.3. mechanizm dwukrotnego wpisywania hasła,

5.6.4. metoda potwierdzania poprawności wprowadzonych danych i zamówień.

5.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawartej Umowy o świadczenie Usług oraz Umów Sprzedaży następuje przez:

5.7.1. dołączenie treści Regulaminu do e-maila z rejestracją i/lub Zamówieniem,

5.7.2. weryfikację zapoznania się przez Użytkownika z Regulaminem,

5.8. Inter Motors informuje, iż korzystanie z Usług wiąże się z ryzykiem i zagrożeniem możliwości odnalezienia słabości systemu kryptograficznego i złamania zabezpieczonego systemu teleinformatycznego w celu pozyskania danych osobowych lub innych informacji.

6. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

6.1. Sklep Internetowy umożliwia rejestrację Użytkownika przy wykorzystaniu dwóch sposobów (procedur) rejestracji w Sklepie Internetowym:

6.1.1. procedury podstawowej;

6.1.2. procedury uproszczonej polegającej na rejestracji Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym przez Użytkownika, który uprzednio złożył Zamówienie, z wykorzystanie danych zawartych w Zamówieniu.

6.2. Rejestracja Użytkownika w Sklepie Internetowym oraz aktywacja Konta Użytkownika w procedurze podstawowej wygląda następująco:

6.2.1. Użytkownik wchodzi na podstronę Sklepu Internetowego zawierającą formularz rejestracyjny; Informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym stanowią ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Konta na zasadach opisanych w Regulaminie;

6.2.2. Użytkownik wprowadza do formularza zamieszczonego w Sklepie Internetowym swój adres e-mail, stanowiący jednocześnie identyfikator Użytkownika, oraz hasło;

6.2.3. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu;

6.2.4. Użytkownik wyraża zgodę na treść Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola zamieszczonego w ramach formularza rejestracyjnego. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu uniemożliwia kontynuację procedury rejestracji w Sklepie Internetowym (tj. uniemożliwia zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Konta);

6.2.5. Poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj Konto” zamieszczonego pod formularzem, Użytkownik przesyła do Inter Motors wypełniony formularz rejestracyjny (tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz akceptację Regulaminu), z zastrzeżeniem pkt. 6.2.8 poniżej;

6.2.6. Z chwilą przesłania powyżej opisanego formularza rejestracyjnego (tj. kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”) zawarta zostaje pomiędzy osobą dokonująca rejestracji (lub podmiotem, w którego imieniu działa osoba dokonująca rejestracji) a Inter Motors Umowa o świadczenie Usługi Konta na zasadach wynikających z Regulaminu. Od tego momentu Użytkownik może korzystać z Usługi Konta;

6.2.7. Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego Inter Motors przesyła na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomość e-mail z informacją o dokonanej rejestracji;

6.2.8. W przypadku, gdy podczas rejestracji Użytkownik podał adres poczty elektronicznej wykorzystywany już jako identyfikator przez Użytkownika Zarejestrowanego lub inną osobę (innego Użytkownika Zarejestrowanego), System Informatyczny automatycznie powiadomi o tym Użytkownika dokonującego rejestracji, prosząc jednocześnie o zaproponowanie innego adresu poczty elektronicznej. W powyższym przypadku nie następuje rejestracja Użytkownika w Sklepie Internetowym, lecz przekierowanie do formularza rejestracyjnego w celu podania innego adresu poczty elektronicznej przez Użytkownika.

6.3. Rejestracja Użytkownika w Sklepie Internetowym oraz aktywacja Konta Użytkownika w procedurze uproszczonej wygląda następująco:

6.3.1. W ramach procedury składania Zamówienia (zawierania Umowy Sprzedaży) opisanej w pkt. 9.4 Regulaminu przez Użytkownika, który nie posiada jeszcze Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym, na podstronie Sklepu Internetowego podsumowującej złożone Zamówienie Użytkownik ma możliwość założenia Konta Użytkownika;

6.3.2. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu;

6.3.3. Użytkownik wyraża zgodę na treść Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola zamieszczonego w ramach formularza rejestracyjnego. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu uniemożliwia kontynuację procedury rejestracji w Sklepie Internetowym;

6.3.4. Naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się i śledź zamówienie” zamieszczonego na podstronie Sklepu Internetowego podsumowującej złożone przez Użytkownika Zamówienie na adres poczty elektronicznej powoduje wysłanie wiadomości e mail z informacją o aktywacji Konta Użytkownika oraz link odsyłający do strony w Sklepie Internetowym zawierającą formularz umożliwiający ustanowienia hasła do Konta Użytkownika;

6.3.5. Użytkownik wprowadza do formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Sklepie Internetowym swoje hasło;

6.3.6. Poprzez kliknięcie przycisku „Ustaw nowe hasło” zamieszczonego pod formularzem, Użytkownik przesyła do Inter Motors wypełniony formularz z hasłem do logowania do Konta Użytkownika;

6.3.7. Z chwilą przesłania formularza wskazanego w pkt. 6.3.6 (tj. kliknięcie przycisku „Ustaw nowe hasło”), pomiędzy osobą dokonująca rejestracji (lub podmiotem, w którego imieniu działa osoba dokonująca rejestracji) a Inter Motors zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi Konta na zasadach wynikających z Regulaminu;

6.4. Inter Motors informuje, że wymaganie aktywacji Konta Użytkownika wprowadzone zostało w celu ochrony wszelkich osób, w tym Użytkowników przed nieautoryzowanym wykorzystaniem ich danych (w tym adresu e-mail) oraz zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Sklepu Internetowego.

6.5. Użytkownik ma dostęp do swojego Konta Użytkownika za pomocą podanego przez niego w ramach rejestracji (a w przypadku procedury uproszczonej przy składaniu Zamówienia) identyfikatora (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła. Użytkownik Zarejestrowany może dokonać zmiany identyfikatora lub hasła dostępu do Konta Użytkownika.

6.6. Osoba:

6.6.1. dokonująca rejestracji Użytkownika niebędącego osobą fizyczną, w Procedurze podstawowej lub Procedurze uproszczonej lub

6.6.2. składająca Zamówienie bez procedury rejestracji Użytkownika w imieniu przedsiębiorcy

– składa oświadczenie pod rygorem skutków prawnych, że jest osobą uprawnioną do działania w imieniu przedsiębiorcy bądź jako przedsiębiorca samodzielnie, bądź jako jego pełnomocnik, prokurent, bądź jako wspólnik spółki osobowej lub organ spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za nieprawdziwość oświadczenia oraz z tytułu powstania szkody w majątku Inter Motors wywołanej działaniem Użytkownika.

7. USŁUGA NEWSLETTER

7.1. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

7.2. Zamówienie Usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych w Sklepie Internetowym:

7.2.1. podanie adresu e-mail Użytkownika w formularzu zamieszczonym w Sklepie Internetowym;

7.2.2. wyrażenie zgody na otrzymywanie treści newsletter na podany w formularzu adres e-mail i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;

7.2.3. kliknięcie w przycisk „Zapisz mnie”;

7.2.4. na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość z informacją o zgłoszeniu się Użytkownika do korzystania z Usługi Newsletter;

7.2.5. kliknięcie w link potwierdzający rejestrację powoduje zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Newsletter i rozpoczęcie świadczenia Usługi Newsletter przez Usługodawcę.

7.3. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z otrzymywania Usługi Newsletter w każdej chwili bez podawania przyczyny takiej rezygnacji. Zrezygnować z Usługi Newsletter Użytkownik może poprzez kliknięcie w umieszczony w każdej wiadomości skierowanej do Użytkownika w ramach Usługi Newsletter link w stopce wiadomości. Użytkownik może również zrezygnować z Usługi Newsletter, dokonując zmiany ustawień w Koncie Użytkownika, lub za pośrednictwem środków komunikacji wskazanych w pkt 1.2 Regulaminu poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia.

8. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI KONTA

8.1. Umowa o świadczenie Usługi Konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

8.2. Użytkownik Zarejestrowany może:

8.2.1. w każdym momencie rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Konta, składając Inter Motors oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług bez konieczności podania przyczyny,

8.2.2. złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług w szczególności poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej Inter Motors: kontakt@intermotors.pl

8.3. Inter Motors może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

8.3.1. naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego postanowienia Regulaminu,

8.3.2. naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego, w związku z korzystaniem z Usług Konta, przepisu prawa lub praw innych osób.

8.4. Niezależnie od postanowienia pkt. 8.3 powyżej, Inter Motors może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

8.4.1. stwierdzenia przez Inter Motors, że Użytkownik Zarejestrowany korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający dobre obyczaje,

8.4.2. stwierdzenia przez Inter Motors, że Użytkownik Zarejestrowany wykorzystuje Usługi w sposób sprzeczny z założeniami, celami lub zakresem działalności Sklepu Internetowego,

8.4.3. stwierdzenia przez Inter Motors, że Użytkownik Zarejestrowany prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Systemu Informatycznego,

8.4.4. likwidacji Sklepu Internetowego lub też zaprzestania działania lub zmiany zakresu działania Sklepu Internetowego.

8.5. W przypadku, gdyby dana okoliczność stanowiła zarówno ważny powód opisany w pkt. 8.3 powyżej, jak również w pkt. 8.4 powyżej, Inter Motors może według własnego wyboru wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym na podstawie pkt. 8.3 powyżej lub z zachowaniem terminu wypowiedzenia wskazanego w pkt. 8.4 powyżej.

8.6. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Konta przez Inter Motors następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego wskazany w Koncie Użytkownika (tj. podany przy rejestracji lub zmieniony przez Użytkownika Zarejestrowanego po rejestracji) lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi w dowolny inny sposób.

8.7. Konto Użytkownika aktywne jest do chwili jego usunięcia w związku z odstąpieniem albo wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi Konta, przy czym Konto Użytkownika będzie aktywne do czasu zakończenia realizacji wszystkich będących w toku Zamówień lub Usług. Usunięcie Konta Użytkownika jest możliwe po przesłaniu stosownego oświadczenia na adres: Inter Cars S.A. ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa.

8.8. Na żądanie Użytkownika Inter Motors może przekazać Użytkownikowi dane przechowywane w ramach Konta Użytkownika. Inter Motors zastrzega sobie prawo do zachowania danych przechowywanych w ramach Konta Użytkownika w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń.

9. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA (ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY)

9.1. Złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy Sprzedaży nie wymaga rejestracji w Sklepie Internetowym.

9.2. Użytkownik może składać Zamówienia przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

9.3. Przedstawione przez Inter Motors w ramach Sklepu Internetowego informacje o Towarach stanowią złożone przez Inter Motors zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

9.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego (tj. kupna określonych Towarów przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego) następuje zgodnie z następującą procedurą i zasadami:

9.4.1. jeżeli Użytkownik posiada Konto Użytkownika i chce skorzystać z ułatwień związanych ze składaniem Zamówienia (opisanych w pkt. 3.1.2 Regulaminu), powinien zalogować się do Sklepu Internetowego,

9.4.2. Użytkownik powinien wejść na podstronę Sklepu Internetowego, na której prezentowany jest Towar, który zamierza kupić, a następnie wybrać Towar i dodać go do Koszyka poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się obok Towaru. Użytkownik może powtarzać powyższą czynność, dodając do Koszyka kolejne Towary.

9.4.3. po dodaniu do Koszyka wszystkich Towarów, które Użytkownik zamierza kupić, w dalszej kolejności, na kolejnych podstronach Sklepu Internetowego, przy wykorzystaniu funkcji Sklepu Internetowego Użytkownik powinien uzupełnić formularz, w którym zawrze dane adresowe konieczne do realizacji Zamówienia. W przypadku, gdy Zamówienie składa Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się do swojego Konta Użytkownika, w formularzu Zamówienia wpisywane są automatycznie dane kontaktowe Użytkownika Zarejestrowanego, zamieszczone w ramach Konta Użytkownika. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik ma możliwość zmiany danych teleadresowych Użytkownika wpisanych automatycznie w powyżej opisany sposób do formularza Zamówienia.

9.4.4. następnie Użytkownik powinien wybrać sposób dostawy Towaru spośród opisanych w pkt. 11.1 Regulaminu:

(a) w przypadku, gdy Towar ma zostać dostarczony do Sklepów Stacjonarnych, Użytkownik powinien postępować zgodnie z następującą procedurą:

i. Użytkownik powinien wybrać opcję „Odbiór w sklepie”;

ii. Użytkownik powinien wybrać i wskazać Sklep Stacjonarny, do której Towar ma zostać dostarczony;

(b) w przypadku, gdy Towar ma zostać dostarczony do innego niż Sklep Stacjonarny miejsca na terenie Polski, Użytkownik powinien wybrać opcję „Kurier” lub „Kurier za pobraniem”.

9.4.5. po naciśnięciu przycisku „Następny krok” Użytkownik zostanie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której zostaną podsumowane wszystkie dane dotyczące Zamówienia;

9.4.6. w przypadku, gdy Użytkownik uprzednio nie zalogował się do swojego Konta Użytkownika, powinien wyrazić zgodę na treść Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola zamieszczonego w ramach formularza rejestracyjnego. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu uniemożliwia złożenie Zamówienia;

9.4.7. następnie poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” następuje złożenie Zamówienia. Poprzez złożenie Zamówienia Użytkownik składa Inter Motors ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru(ów) wskazanego w Zamówieniu, na warunkach określonych w Zamówieniu i niniejszym Regulaminie;

9.4.8. w przypadku wyboru opcji „Kurier” poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” Użytkownik jest przekierowywany na stronę internetową osoby trzeciej świadczącej usługi płatności elektronicznej. Dokonanie płatności oznacza złożenie Zamówienie przez Użytkownika;

9.4.9. po otrzymaniu Zamówienia, Inter Motors niezwłocznie zweryfikuje, czy możliwe jest zrealizowanie Zamówienia.

9.4.10. w przypadku istnienia możliwości zrealizowania Zamówienia Inter Motors prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika, który złożył Zamówienie (podany w ramach rejestracji w Sklepie Internetowym lub przy złożeniu Zamówienia), oświadczenie o przyjęciu Zamówienia.

9.5. Z zastrzeżeniem pkt 9.6 poniżej przesłanie przez Inter Motors informacji o przyjęciu Zamówienia, o której mowa w pkt 9.4.10 powyżej, stanowi przyjęcie złożonej przez Użytkownika (w treści Zamówienia) oferty zawarcia Umowy Sprzedaży i prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży o treści określonej Zamówieniem, do której zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin. Użytkownik składa Zamówienie zgodnie z powyżej opisaną procedurą przy wykorzystaniu funkcji Sklepu Internetowego, w tym poprzez wybór (oznaczenie) odpowiednich opcji oraz wprowadzenia danych do formularzy znajdujących się na kolejnych podstronach Sklepu Internetowego.

9.6. W przypadku nabycia Towaru przez Użytkownika z opcją „Odbiór w sklepie” Umowa Sprzedaży zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym. Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy Użytkownik nie odbierze Towaru w Sklepie Stacjonarnym w terminie 3 dni, o którym mowa w pkt 10.2.3 poniżej.

9.7. Inter Motors nie prowadzi w ramach Sklepu Internetowego sprzedaży hurtowej Towarów. W ramach jednego Zamówienia Użytkownik nie może zamówić więcej niż 20 sztuk tego samego Towaru.

10. MIEJSCE I ZASADY DOSTAWY TOWARU

10.1. Użytkownik, składając Zamówienie, może wybrać jeden z następujących sposób dostarczenia i odbioru Towaru:

10.1.1. dostarczenie Towaru przez kuriera pod wskazany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia adres na terytorium Polski (tj. adres inny niż Sklep Stacjonarny), z zastrzeżeniem pkt. 10.4 poniżej (wybór tego sposobu dostarczenia Towaru następuje poprzez wybór opcji „Kurier” lub „Kurier za pobraniem”);

10.1.2. dostarczenie Towaru do Sklepu Stacjonarnego wybranej przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia (wybór tego sposobu dostarczenia Towaru następuje poprzez wybór opcji „Odbiór w sklepie”).

10.2. W przypadku wyboru przez Użytkownika dostarczenia Towaru do wskazanego Sklepu Stacjonarnego („Odbiór w Sklepie”) dostawa i odbiór Towaru realizowane będą zgodnie z następującymi zasadami:

10.2.1. Inter Motors dostarczy Towar do Sklepu Stacjonarnego wybranego przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia w terminie zależnym od dostępności Towaru widocznej przy opisie danego Towaru w Sklepie Internetowym oraz chwili złożenia Zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Sklepie Internetowym, pod adresem: www.intermotors.pl;

10.2.2. Inter Motors powiadomi Użytkownika o dostarczeniu Towaru do Sklepu Stacjonarnego, przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub za pomocą SMS (na numer podany w Zamówieniu);

10.2.3. Użytkownik może odebrać Towar w danego Sklepu Stacjonarnego, w terminie do 3 dni od chwili poinformowania Użytkownika o dostarczeniu Towaru do Sklepu Stacjonarnego, a w przypadku nieodebrania Towaru w powyższym terminie dojdzie do rozwiązania Umowy Sprzedaży.

10.3. W przypadku wyboru przez Użytkownika dostarczenia Towaru pod adres wskazany w Zamówieniu (tj. adres inny niż Sklep Stacjonarny), dostawa i odbiór Towaru realizowane będzie zgodnie z następującymi zasadami:

10.3.1. Towar dostarczony zostanie kurierem;

10.3.2. Towar dostarczony zostanie w terminie zależnym od dostępności Towaru widocznej przy opisie danego Towaru w Sklepie Internetowym oraz chwili złożenia Zamówienia.

10.4. W przypadku niektórych Towarów (w szczególności Towarów w postaci materiałów łatwopalnych oraz akumulatorów) Użytkownik może wybrać wyłącznie dostawę do Sklepu Stacjonarnego i dokonać odbioru Towaru w Sklepie Stacjonarnym wybranym zgodnie z pkt. 10.1.2 powyżej. W takiej sytuacji wyłączona została opcja umożliwiająca wybór dostawy Towaru kurierem (tj. Użytkownik, składając Zamówienie, może wybrać jedynie opcję dostarczenia Towaru do Sklepu Stacjonarnego).

10.5. Użytkownik może wybrać wyłącznie jeden sposób dostarczenia Towarów stanowiących przedmiot danej Umowy Sprzedaży.

11. CENA, KOSZTY DOSTAWY

11.1. Z tytułu wykonania Umowy Sprzedaży (Zamówienia), Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Inter Motors wynagrodzenia obejmującego Cenę wszystkich Towarów stanowiących przedmiot danej Umowy Sprzedaży oraz Koszty Dostawy.

11.2. Wszystkie Ceny Towarów oraz Koszty Dostawy Towaru podawane w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

11.3. Cena Towaru nie zawiera Kosztów Dostawy, których wysokość zależy od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy Towarów.

11.4. Koszty Dostawy wskazane zostały w ramach Sklepu Internetowego bezpośrednio na karcie Towaru.

11.5. Użytkownik może dokonać zapłaty Ceny oraz Kosztów Dostawy przed dostarczeniem Towaru (przedpłata) albo przy odbiorze zamówionego Towaru (tj. w chwili dostawy/odbioru Towaru).

11.6. Jeżeli Użytkownik, składając Zamówienie, wybrał dla dostarczenia Towaru opcję „Kurier”, może dokonać zapłaty Ceny oraz Kosztów Dostawy – wedle swego wyboru – przelewem internetowym lub kartą płatniczą online (przedpłata) z wykorzystaniem usługi płatności elektronicznej świadczonej przez osobę trzecią (np. Przelewy24).

11.7. Jeżeli Użytkownik, składając Zamówienie, wybrał dla dostarczenia Towaru opcję „Kurier za pobraniem”, jest zobowiązany dokonać zapłaty Ceny oraz Kosztów Dostawy gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze Towaru dostarczonego przez kuriera.

11.8. Jeżeli Użytkownik, składając Zamówienie, wybrał dla dostarczenia Towaru opcję „Odbiór w sklepie” (tj. odbiór Towaru w wybranego Sklepu Stacjonarnego), może dokonać zapłaty Ceny oraz Kosztów Dostawy – wedle swego wyboru – gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze Towaru w Sklepie Stacjonarnym.

11.9. Użytkownik musi dokonać zapłaty przy wyborze jednego („tego samego”) sposobu płatności:

11.9.1. jeżeli kupuje wyłącznie jeden Towar – Użytkownik może wybrać tylko jeden sposób płatności dotyczący całości Ceny danego Towaru oraz Kosztów Dostawy,

11.9.2. jeżeli kupuje więcej niż jeden Towar – Użytkownik może wybrać tylko jeden sposób płatności dotyczący całości Ceny wszystkich kupowanych Towarów oraz Kosztów Dostawy.

11.10. W celu dokonania płatności Użytkownik zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

11.11. Do każdego Zamówienia realizowanego na rzecz Użytkownika wystawiany jest paragon, chyba że Użytkownik zgłosi potrzebę wystawienia faktury VAT i poda dane niezbędne do jej wystawienia.

11.12 Jeżeli Użytkownik, składając Zamówienie, wybrał dla dostarczenia Towaru opcję „Odbiór w sklepie” (tj. odbiór Towaru w wybranego Sklepu Stacjonarnego), to w momencie odbioru Towaru zostanie wraz z Towarem zostanie mu dostarczony paragon, chyba że Użytkownik zgłosi potrzebę wystawienia faktury VAT i poda dane niezbędne do jej wystawienia.

11.13. Do każdego Zamówienia realizowanego na rzecz przedsiębiorcy wystawiana jest faktura VAT.

11.14. Paragon lub faktura VAT wystawiane są w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki, chyba że Zamówienie realizowane jest partiami – w takim przypadku na każdą część Zamówienia może zostać wystawiony odrębny paragon/faktura VAT.

11.15. W celu otrzymania faktury VAT z tytułu realizacji Zamówienia, a także identyfikacji Użytkownika (w przypadku Zamówień dokonanych w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy), Użytkownik zobowiązany jest dodatkowo podać następujące dane, które zostaną uwzględnione na fakturze VAT:

11.15.1. w przypadku Użytkownika niebędącego przedsiębiorcą, który wyraził wolę otrzymania faktury VAT – adres zamieszkania Użytkownika;

11.15.2. w przypadku przedsiębiorcy – siedziba i adres przedsiębiorcy, który dokonał Zamówienia, a także numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy.

12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY (ZWROT TOWARU) LUB REZERWACJI

12.1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Towaru zgodnie z pkt 12.2 bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

12.2. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się z chwilą objęcia Towaru w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

12.2.1 Na okres od 30.03.2020 do odwołania użytkownik może odstąpić od umowy przy wyborze sposobu zawartego w punkcie 12.7.1 do 60 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik Dotyczy to zamówień dostarczonych poprzez firmę kurierską. .

12.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik musi poinformować Inter Motors o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży między innymi w następujący sposób:

12.3.1. na piśmie, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres Inter Motors: Dział Zwrotów Internetowych, ul. Gdańska 15, 05-152 Cząstków Mazowiecki lub składając pismo pod tym adresem

12.3.2. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@intermotors.pl

12.4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Inter Motors udostępnia wzór oświadczenia o odstąpienia od Umowy Sprzedaży pod adresem: Zwroty i reklamacje. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

12.5. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży pocztą elektroniczną, Inter Motors niezwłocznie prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

12.6. W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą.

12.7. Użytkownik, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia Użytkownika od Umowy Sprzedaży, do zwrotu Towaru Inter Motors. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru Inter Motors przed jego upływem. Użytkownik może dokonać zwrotu Towaru w następujący sposób:

12.7.1. przesyłając Towar na adres Inter Motors: Dział Zwrotów Internetowych, ul. Gdańska 15, 05-152 Cząstków Mazowiecki – dotyczy zamówień dostarczonych poprzez firmę kurierską.

12.7.2. dostarczając Towar do Sklepu Stacjonarnego, w którym odebrał uprzednio Towar – (dotyczy zamówień odebranych w Sklepie Stacjonarnym).

12.8. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszty odesłania Towaru.

12.9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Użytkownika Inter Motors zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Inter Motors) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez Inter Motors oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem 12.12 poniżej.

12.10. Inter Motors dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, który został użyty przez Użytkownika do zapłaty za Towar, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami po stronie Użytkownika.

12.11. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Inter Motors, Inter Motors nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przewyższających najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Inter Motors.

12.12. Inter Motors może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Inter Motors dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.13. Użytkownik odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12.14 Inter Motors w przypadku zwrotu produktów obniża stan punktów lojalnościowych na koncie klienta o wartość zwracanych produktów.

12.15 Zwracane mogą być jedynie towary nieużywane, nieuszkodzone, nienoszące jakichkolwiek śladów użycia/zużycia i kompletne, z dodatkowym wyposażeniem, o ile było dołączone do towaru.

12.16. Inter Motors informuje, że Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w której:

12.16.1. przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

12.16.2. przedmiotem świadczenia są rzeczy (Towary), które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

12.16.3. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

12.17. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy Rezerwacji.

13. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

13.1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Umowy o świadczenie Usługi Konta oraz Umowy o świadczenie Usługi Newsletter w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

13.2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Umowy o świadczenie Usługi Konta oraz Umowy o świadczenie Usługi Newsletter rozpoczyna się od dnia zawarcia danej Umowy.

13.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Umowy o świadczenie Usługi Konta oraz Umowy o świadczenie Usługi Newsletter, Użytkownik musi poinformować Inter Motors o swojej decyzji o odstąpieniu od danej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Umowy o świadczenie Usługi Konta oraz Umowy o świadczenie Usługi Newsletter między innymi w następujący sposób:

13.3.1. na piśmie, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres Inter Motors: ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa lub składając pismo pod tym adresem,

13.3.2. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@intermotors.pl.

13.4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Umowy o świadczenie Usługi Konta lub Umowy o świadczenie Usługi Newsletter na formularzu. Inter Motors udostępnia wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy, pod adresem: Zwroty i reklamacje. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

13.5. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Umowy o świadczenie Usługi Konta oraz Umowy o świadczenie Usługi Newsletter drogą elektroniczną, Inter Motors niezwłocznie prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

13.6. W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Umowy o świadczenie Usługi Konta lub Umowy o świadczenie Usługi Newsletter Umowę taka uważa się za niezawartą.

14. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY ZA ZGODNOŚĆ ŚWIADCZENIA Z UMOWĄ SPRZEDAŻY

14.1. Wszystkie Towary sprzedawane przez Inter Motors przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego są wolne od wad prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.

14.2. Inter Motors informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży zobowiązany jest do dostarczenia Użytkownikowi Towaru zgodnego z tą Umową.

14.3. Inter Motors informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży Inter Motors jako sprzedawca odpowiada względem Użytkownika za zgodność Towaru z tą Umową.

14.4. Użytkownik jest uprawniony do żądania naprawy lub wymiany Towaru w przypadku niezgodności Towaru z Umową. Inter Motors może dokonać wymiany, gdy Użytkownik żąda naprawy, lub Inter Motors może dokonać naprawy, gdy Użytkownik żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Inter Motors. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Inter Motors, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. W żądaniu naprawy lub wymiany Towaru powinny być zawarte dane pozwalające na identyfikację Użytkownika. Żądanie powinno zawierać również wskazanie, na czym polega niezgodność Towaru z Umową, a także preferowany sposób rozpatrzenia.

14.5. Użytkownik wraz z żądaniem powinien dostarczyć lub odesłać niezgodny z Umową Towar, chyba że ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji Użytkownik ma obowiązek udostępnienia Towaru Inter Motors w miejscu, w którym Towar się znajduje. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Inter Motors.

14.6. Inter Motors udostępnia Użytkownikowi przykładowy formularz żądania naprawy lub wymiany Towaru. Skorzystanie z tego formularza jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Użytkownika. Jednocześnie Inter Motors informuje, że dokument ten został przygotowany tak, by usprawnić i ułatwić procedurę wymiany lub naprawy Towaru.

14.7. O jest ile to możliwe, Inter Motors zwraca się z prośbą o dołączenie do żądania wymiany lub naprawy Towaru także dowodu zakupu (np.: paragonu, faktury, potwierdzenia przelewu lub zapłaty).

14.8. Inter Motors niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu.

14.9. Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

14.9.1. towar jest niezgodny z Umową, gdy Inter Motors odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Inter Motors;

14.9.2. Inter Motors nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Inter Motors został poinformowany przez Użytkownika o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Użytkownik go nabył; Inter Motors nie odebrał od Użytkownika Towaru na swój koszt; Inter Motors nie zdemontował Towaru oraz nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleceniu wykonaniu tych czynności na swój koszt, gdy Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową;

14.9.3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Inter Motors próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;

14.9.4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany;

14.9.5. z oświadczenia Inter Motors lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

14.10. Inter Motors zwraca Użytkownikowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

14.11. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych dostarczonych na podstawie Umowy Towarów, Inter Motors może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Użytkownik zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

14.12. W razie odstąpienia od umowy Użytkownik niezwłocznie zwraca towar Inter Motors na jego koszt. Inter Motors zwraca Użytkownikowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

14.13 Inter Motors dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

15. GWARANCJA PRODUCENTA

15.1. Inter Motors nie jest producentem Towarów.

15.2. Inter Motors wraz z Towarem wydaje Użytkownikowi dokument gwarancyjny lub stanowiący dowód zakupu paragon lub fakturę VAT. W przypadku braku wydania dokumentu gwarancyjnego Umowa Sprzedaży zawarta z Inter Motors stanowi dokument gwarancyjny.

15.3. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Obowiązki gwaranta i uprawnienia Inter Motors, a także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji producenta, takie jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady określone są w warunkach gwarancyjnych producenta.

15.4. Jeśli warunki gwarancyjne producenta przewiduje taką możliwość, Użytkownik może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych producenta Towaru za pośrednictwem Inter Motors.

15.5. Użytkownik powinien zgłaszać swoje roszczenia w ramach warunków gwarancyjnych producenta w sposób wskazany w karcie gwarancyjnej.

15.6. W przypadku odbioru Towaru w Sklepie Stacjonarnym należy zgłosić wadę w danym Sklepie Stacjonarnym.

15.7. Użytkownik może wykonywać uprawnienia wynikające z tytułu odpowiedzialności Inter Motors za zgodność Towarów z Umową Sprzedaży niezależnie od uprawnień wynikających z warunków gwarancyjnych producenta. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność wynikającą z tytułu odpowiedzialności Inter Motors za zgodność Towarów z Umową Sprzedaży.

16. GWARANCJA INTER MOTORS

16.1. Inter Motors informuje, że udziela gwarancję na niektóre Towary stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży (tj. Towary z Gwarancją Inter Motors).

16.2. Szczegółowe informacje dotyczące dodatkowej gwarancji Inter Motors (czas trwania gwarancji uzależniony od grupy produktowej i marki Towaru) dostępne są w specjalnych oznaczeniach informacyjnych umieszczanych bezpośrednio przy wybranych Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym.

16.3. Użytkownik może wykonywać uprawnienia wynikające z tytułu odpowiedzialności Inter Motors za zgodność Towarów z Umową Sprzedaży niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Inter Motors.

17. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG (USŁUGI WWW, USŁUGI KONTA I USŁUGI NEWSLETTER)

17.1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług (Usługi WWW, Usługi Konta i Usługi Newsletter) przez Inter Motors.

17.2. Reklamacja może zostać doręczona Inter Motors w dowolny sposób, w tym:

17.2.1. przesłana pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kontakt@intermotors.pl,

17.2.2. doręczona Inter Motors w formie pisemnej, np. poprzez jej przesłanie kurierem lub listownie na adres Inter Cars S.A. ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa lub złożona w formie pisemnej w lokalu Inter Motors pod tym adresem.

17.3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przyczyny reklamacji oraz żądanie, tj. preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji.

17.4. Inter Motors rozpatrzy reklamację w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.

17.5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie wskazanym w pkt. 17.4 powyżej, Inter Motors udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Użytkownika w lokalu Inter Motors pod adresem wskazanym w pkt. 17.2.2 Regulaminu.

18. SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

18.1. Użytkownik, który zawarł Umowę o świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży, działając jako Konsument, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Konsument może skorzystać z mediacji lub sądownictwa polubownego. Inter Motors informuje, że Konsument może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu przez polubowny sąd konsumencki, działający przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej lub wniosek o podjęcie mediacji przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. Procedury polubownego rozstrzygania sporów stosowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji o możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

18.2. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem a Inter Motors, o ile związane są z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, mogą zostać poddane przez Użytkownika procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem Platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (link do Platformy ODR znajduje się na podstronach serwisu). Korzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Użytkownika będącego konsumentem i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

19. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI INTER MOTORS

19.1. Inter Motors nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Sklepu Internetowego spowodowane okolicznościami niezależnymi od Inter Motors.

19.2. Inter Motors nie ponosi odpowiedzialności m.in. za:

19.2.1. szkody spowodowane niezgodnym z postanowieniami Regulaminu korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego;

19.2.2. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Inter Motors;

19.2.3. korzystanie ze Sklepu Internetowego przez nieuprawnione osoby trzecie, ujawnienia hasła lub loginu do Konta Użytkownika.

20. DANE OSOBOWE

20.1. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności i Regulaminie, w tym w realizacji Umowy Sprzedaży oraz Umowy o świadczenie Usług, a także w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń.

20.2. W celu realizacja Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług opisanych w Regulaminie Inter Motors przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy, nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, numer konta bankowego.

20.3. Inter Motors oświadcza, że dane osobowe Użytkowników, mogą być udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności.

21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

21.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

21.2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie najbliższe celom postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.

21.3. Regulamin podlega prawu polskiemu. Jeżeli Użytkownik, na rzecz którego świadczone są Usługi opisane niniejszym Regulaminem, działa jako przedsiębiorca, wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem a Inter Motors wynikające z realizacji Usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Inter Motors.

21.4. Inter Motors zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili wyraźnie wskazanej przez Inter Motors, po ich umieszczeniu na stronie internetowej Sklepu Internetowego dla wszystkich umów zawartych po tej dacie.

21.5. Inter Motors poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu w Sklepie Internetowym oraz poprzez przesłanie Użytkownikowi Zarejestrowanemu informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy o świadczenie Usług w terminie do 14 (czternastu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.

21.6. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać e mailem na adres kontakt@intermotors.pl lub za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie intermotors.pl.

217. Załącznikiem do Regulaminu jest Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od Umowy, znajdujący się pod adresem: Zwroty i reklamacje